Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Warunki uczestnictwa

Do 10 maja 2024 r. trwa rekrutacja do 11 edycji Szkoły Fundraisingu FAOO.

Warunki rekrutacji i uczestnictwa

  1. Do udziału w Szkole Fundraisingu FAOO mogą się zgłaszać osoby odpowiedzialne za fundraising w organizacji pozarządowej, działąjącej, zarejestrowanej i aktywnej od co namjniej dwóch lat. Kandydat/kandydatka musi mieć minimum roczny staż pracy o stałym charakterze, związanej z pozyskiwaniem środków w danej organizacji. 
  2. Spełnienie ww. kryteriów formalnych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Kursie. 
  3. Kandydaci i kandydatki zgłaszają się do udziału w programie za pośrednictwem formularza online.
  4. Oceny zgłoszeń dokonuje zespół FAOO. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z organizacji zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi, gdzie dostęp do edukacji fundraisingowej jest utrudniony.
  5. Udział w programie jest bezpłatny. Osoba uczestnicząca musi jednak pokryć we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych. W szczególnych przypadkach możliwe będzie uzyskanie ograniczonego dofinansowania tych kosztów w formie dotacji przekazanej organizacji i wypłacanej po ostatnim zjeździe szkoleniowym.
  6. Warunki ukończenia Szkoły Fundraisingu FAOO i otrzymania dyplomu obejmują:
  • uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych (dopuszcza się 1 dzień nieobecności),
  • zaliczenie testów do kursów e-learningowych,
  • uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich prac zaliczeniowych.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie Szkoły Fundraisingu.

Osoby, które w przeszłości zgłaszały uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych FAOO, lecz ostatecznie nie wzięły w nich udziału, nie informując o tym z wyprzedzeniem Fundacji, nie będą przyjmowane (z uwagi na zwiększone ryzyko zmarnowania miejsca) .