Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Program nauczania

Obecnie trwa 9 edycja PROMENGO. Informacje o naborze do kolejnej edycji będziemy zamieszczać na naszej stronie i w mediach społecznościowych najwcześniej jesienią 2024.

Ścieżki tematyczne PROMENGO to:

Planowanie strategiczne

Strategia organizacji może być jedynie kolejnym dokumentem zbierającym kurz na półce, ale może też stanowić przydatne narzędzie wspierające zarządzanie rozwojem. Dobra strategia rozwoju bazuje na zidentyfikowanych przewagach konkurencyjnych, wyznacza ambitne, ale realne cele, i umożliwia wybór optymalnych metod ich osiągnięcia. Jest ponadto okazją do dialogu z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami organizacji. Ułatwia również gromadzenie środków finansowych na realizację wyznaczonych zadań.

Celem kursu „GPS dla organizacji, czyli jak strategicznie planować rozwój organizacji” jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności związane ze strategicznym zarządzaniem organizacją w aspekcie planowania jej rozwoju, w oparciu o zasoby wewnętrzne i sytuację zewnętrzną. Główny akcent szkolenia położony zostanie na kompetencje związane z wykorzystaniem w praktyce zróżnicowanych metod planowania strategicznego.

Główne treści

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zgłębią zagadnienia dotyczące istoty planowania strategicznego, jego przebiegu i znaczenia dla sukcesu organizacji,
 • przećwiczą praktyczne metody prowadzenia strategicznej analizy organizacji,
 • usystematyzują wiedzę na temat określania celów akceptowalnych, realnych i mierzalnych,
 • dowiedzą się, jak zapewnić partycypacyjny sposób pracy nad strategią rozwoju organizacji,
 • przeanalizują przykłady strategii organizacji pozarządowych, aby w efekcie przygotować zarys kluczowych elementów strategii dla swojej organizacji.

Kompetencje zdobyte w trakcie kursu uczestnicy będą mogli zastosować w procesach planowania strategicznego oraz prowadzenia strategicznej analizy i oceny sytuacji własnych organizacji.

Metody nauczania

Kurs składa się z dwóch części. W części online uczestnika czeka kurs ekranowy oraz dodatkowe materiały edukacyjne (w tym fakultatywny kurs e-learningowy poświęcony tematyce zarządzania strategicznego). Część druga to szkolenie stacjonarne, w czasie którego wykorzystane zostaną głównie metody pracy warsztatowej. Ważnym elementem będzie praca na praktycznych materiałach, doświadczeniach i przykładach organizacji reprezentowanych przez uczestników Programu.

Prowadzący zajęcia:

Cezary Ulasiński
Magdalena Widuch
Jakub Żywiec

Fundraising

Czym różni się ciepły darczyńca od zimnego? Czy to prawda, że nawet mała organizacja może zebrać milion w tydzień? Ile kosztuje jeden regularny darczyńca? Na te i inne pytania odpowiemy na zajęciach z fundraisingu. Podczas nich rozprawimy się też z popularnymi stereotypami dotyczącymi pozyskiwania pieniędzy ze źródeł prywatnych.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu fundraisingu. Skupimy się na dwóch źródłach finansowania organizacji: na darczyńcach indywidualnych i – w mniejszym stopniu – na biznesie. Poznamy przykłady organizacji, które odniosły fundraisingowy sukces i zastanowimy się nad wyborem metod i technik pozyskiwania środków, które warto wdrażać w danej organizacji. Odpowiemy też na pytanie, jakich błędów warto przy tym uniknąć.

Główne treści

 • Czym jest fundraising oparty na relacjach oraz jakie są podstawowe pojęcia związane z pozyskiwaniem funduszy?
 • Jakie modele i narzędzia marketingowe sprawdzają się w działaniach skierowanych do darczyńców?
 • Kto może być darczyńcą mojej organizacji i jak do niego lub do niej dotrzeć?
 • Jak zbudować i zweryfikować apel o wsparcie działań organizacji?
 • Jak ocenić możliwość wdrożenia konkretnych narzędzi i technik fundraisingowych w organizacji?
 • W jaki sposób oszacować koszty związane z poszczególnymi działaniami fundraisingowymi?
 • Czy istnieje związek między marką i wizerunkiem organizacji a jej staraniami o pozyskanie darczyńców?

Po szkoleniu osoba uczestnicząca będzie gotowa do przygotowania założeń spójnego planu fundraisingowego dla swojej organizacji w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę. Będzie także potrafiła opracować założenia planu fundraisingowej kampanii.

Metody nauczania

Szkolenie składa się z dwóch części – nauki online oraz warsztatów stacjonarnych. Należy przejść jeden z 4 rekomendowanych kursów ekranowych, dostępnych na platformie Kursodrom. Można będzie także skorzystać z zamieszczonych tam dodatkowych materiałów edukacyjnych poświęconych fundraisingowi. Szkolenie stacjonarne zaplanowano w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Opierać się ono będzie na metodach warsztatowych, dyskusjach, prezentacjach, analizie przypadków i innych formach edukacyjnych dopasowanych do potrzeb grupy.

Prowadzący zajęcia

Andrzej Pietrucha

Marketing

Każda organizacja chcąca rozumieć zmiany zachodzące w otoczeniu i oferować usługi odpowiadające na aktualne potrzeby klientów, musi nabyć umiejętność strategicznego patrzenia na własne działania marketingowe. W trakcie zajęć przyjrzymy się więc działalności organizacji pozarządowych z perspektywy mechanizmów rynkowych i zastanowimy się, jak wykorzystać narzędzia planowania marketingowego w tworzeniu strategii marketingowej.

Podczas kursu nauczysz się też, jak badać potrzeby klientów oraz jak kształtować komunikację marketingową, która pozwoli zwiększyć silę oddziaływania Twojej organizacji. Dowiesz się, jak budować silną markę i zarządzać nią.

Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji potrzebnych do zastosowania strategicznego myślenia marketingowego w organizacji.  Uzyskanie wiedzy niezbędnej do spojrzenia na własną działalność z perspektywy rynku, konkurencji i klienta pozwoli zaoferować lepszej jakości produkty i usługi oraz zbudować silną markę Twojej organizacji.

Główne treści

 • Wprowadzenie do marketingu. Elementy marketing miksu oraz budowanie strategii marketingowej. Strategiczny wymiar marketingu.
 • Segmentacja – Targetowanie – Pozycjonowanie. Analiza rynku i badania marketingowe.
 • Marka organizacji pozarządowej. Budowanie silnej marki. Strategiczne zarządzanie aktywami marki. Orędownicy marki.
 • Komunikacja marketingowa i budowanie relacji z klientami. Tradycyjne i nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej. Kreatywność w komunikacji marketingowej.

Metody nauczania

Na kurs składa się część online (kurs ekranowy oraz dodatkowe materiały edukacyjne) oraz szkolenie stacjonarne (16 godzin dydaktycznych). Na warsztatach, obok prezentacji i analizy przykładów, które stanowić będą ilustrację zagadnień teoretycznych, wykorzystane zostaną aktywne metody pracy, m.in. dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne oraz symulacje i praca w grupach.

Prowadzący zajęcia

Patryk Dziurski

Zarządzanie finansami

Kurs ten koncentruje się na dwóch obszarach:

 • analizie sprawozdań finansowych,
 • współpracy zarządu organizacji z księgowym.

Analiza sprawozdań finansowych

Każdy zarząd co roku podpisuje sprawozdanie finansowe swojej organizacji i przekazuje je do zatwierdzenia organowi nadzoru. Ale czy każdy zarząd ma świadomość, co podpisuje? Czy umie ocenić sytuację finansową i majątkową swojej organizacji na podstawie rocznego sprawozdania? Zajęcia z zakresu analizy sprawozdań finansowych to „nauka czytania” bilansu i rachunku zysków i strat, budowania komentarza zarządczego. Pomogą one ocenić i zinterpretować sytuację finansową i majątkową organizacji.

Główne treści

 • Sprawozdawczość finansowa w Polsce – dotycząca wszystkich podmiotów, jak i specyficzna dla organizacji pozarządowych.
 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wzajemne powiązania i zależności między oboma dokumentami.
 • Podstawowe zasady tworzenia sprawozdania finansowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady memoriałowej, kasowej, współmierności kosztów i przychodów oraz zasady istotności.
 • Analiza sprawozdań własnej organizacji (analiza przykładów), budowanie komentarza zarządczego.

Współpraca zarządu organizacji z księgowym

Trudności w porozumieniu się z księgowym to doświadczenie wielu pracowników organizacji pozarządowych, których zadaniem było np. rozliczenie projektu czy uzgodnienie danych do sprawozdania finansowego. Do wzajemnego zrozumienia potrzebna jest znajomość wspólnego języka.

Celem tej części zajęć jest przygotowanie osób zarządzających do efektywniejszej współpracy z księgowym. Uczestnicy będą mogli uporządkować swoją wiedzę na temat podstawowych odpowiedzialności członków zarządu w zakresie rachunkowości, poznają także najważniejsze pojęcia i narzędzia księgowe, wykorzystywane w procesie zarządzania finansami. Dzięki temu będą skuteczniej komunikować się z osobami zajmującymi się księgowością, w tym lepiej formułować oczekiwania co do ich pracy (np. co do sposobu prezentacji sprawozdania finansowego organizacji).

Główne treści

Zaczniemy od wskazania, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z rachunkowością w organizacji – jaka jest rola księgowego i jaka jest rola zarządzającego? Co oznacza odpowiedzialność za kwestie rachunkowości? Wyjaśnimy, co to jest polityka rachunkowości i plan kont. Pokażemy, jak trzeba i jak warto opisywać dokumenty finansowe. Zastanowimy się, jak może wyglądać obieg dokumentów finansowych w organizacji.

Metody nauczania

Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi. Obok niezbędnych prezentacji w programie kursu znajdą się: analiza przykładów, dyskusje problemowe, indywidualna praca nad materiałem dotyczącym własnej organizacji. Zajęcia stacjonarne obejmują łącznie 16 godzin dydaktycznych nauki. Ponadto dostępny jest kurs e-learningowy poświęcony wybranym zagadnieniom zarządzania finansami do samodzielnej nauki, zakończony testem wiedzy.

Prowadzący zajęcia

Michał Błeszyński

Teresa Zagrodzka

Elementy prawa w praktyce organizacji pozarządowych

Istotą kursu z zakresu prawa będzie uporządkowanie pojęć i informacji prawnych oraz zwiększenie umiejętności praktycznego korzystania z tej wiedzy. Szczególną zaletą zajęć jest wykorzystanie do analiz dotychczasowych doświadczeń i rzeczywistych problemów prawnych organizacji uczestników. Pozwoli to na praktyczne zastosowanie uzyskiwanej wiedzy oraz ułatwi w przyszłości skuteczne identyfikowanie problemów prawnych, a także ocenę sytuacji prawnej organizacji. Umożliwi również lepszą współpracę z profesjonalnymi prawnikami zatrudnianymi przez organizację.

Cele kursu obejmują:

 • podniesienie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawnych przydatnych w praktyce zarządzania organizacją pozarządową,
 • zwiększenie umiejętności analizy problemów prawnych oraz znajdowania informacji przydatnych w rozwiązywaniu tych problemów,
 • zwiększenie umiejętności identyfikacji ryzyka prawnego podejmowanych działań oraz określania sposobów niwelowania lub minimalizowania tego ryzyka.

Główne treści

W ramach kursu poruszane będą następujące, kluczowe z punktu widzenia zarządzania organizacją, zagadnienia:

 • podstawy prawne i formy działania organizacji,
 • podstawowe pojęcia i metody analizy prawa,
 • działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna organizacji oraz działalność gospodarcza,
 • umowy w organizacji pozarządowej, zabezpieczenie wykonania umów,
 • przepisy dotyczące finansowania organizacji,
 • relacje z administracją publiczną i grantodawcami,
 • procedury kontrolne wobec organizacji
 • odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna członków władz organizacji.

Metody nauczania

Nauka obejmuje kurs ekranowy oraz szkolenie stacjonarne. Zajęcia prowadzone będą metodą częściowo wykładową, a częściowo warsztatową z wykorzystaniem konkretnych kazusów do rozwiązania przez uczestników zajęć. Planowana jest również analiza konkretnych dokumentów (np. aktach prawnych, wzorach umów). Podczas warsztatów przewidziano zarówno pracę indywidualną, jak i pracę w grupach. W ćwiczeniach i dyskusjach wykorzystane zostaną doświadczenia, problemy i praktyczna wiedza uczestników warsztatów.

Prowadzący zajęcia

Grzegorz Wiaderek

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to codzienność życia organizacji pozarządowych. Nie zawsze jednak jest to takie proste – każdy menedżer NGO doświadczał problemów związanych z opóźnieniami harmonogramu, ryzykiem przekroczenia budżetu i niedostarczenia wszystkich zaplanowanych usług lub produktów. Czy można tego uniknąć? Czy można lepiej zarządzać projektami w Twojej organizacji? Na te i inne pytania będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na naszym szkoleniu.

Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie tych kompetencji, które pomogą efektywnie zarządzać projektami – od umiejętności dobrego definiowania celów wraz z miernikami sukcesów, przez umiejętność określania potrzeb grup docelowych i przekładania tych potrzeb na cele projektów, po gospodarowanie zasobami oraz zarządzanie ryzykiem.

Główne treści

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania projektami.
 • Planowanie projektów: określanie potrzeb grup docelowych, definiowanie celów projektu. Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby.
 • Analiza produktów projektu – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu.
 • Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami. 
 • Harmonogramowanie w projekcie. Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. Definiowanie etapów w projekcie. Definiowanie i rola kamieni milowych.
 • Definiowanie i rola zadań z ograniczeniem czasowym. Definiowanie ścieżki krytycznej.
 • Zarządzanie zasobami w projekcie.
 • Zarządzanie ryzykiem.

Metody nauczania

50% zajęć to praca indywidualna i grupowa nad wybranymi studiami przypadków. Preferujemy pracę na projektach zgłoszonych przez uczestników. Wykorzystujemy pracę indywidualną i grupową nad zastosowaniem poznanych metod do własnych projektów. Pozostałe metody obejmują interaktywne prezentacje, dyskusje, ćwiczenia, analizy ciekawych przypadków, doświadczenia „z pola walki”, symulacje zadań zespołowych.

Prowadzący zajęcia

Artur Jóźwiak

Umiejętności interpersonalne

Jeśli chcesz zdiagnozować swój potencjał pracy z ludźmi, szukasz odpowiedzi na pytania, jak budować komunikację w zespole, by pozwalała na skuteczne kontraktowanie się na zadania i wspólną pracę, ale też dobrą atmosferę; jeśli chcesz w praktyce przećwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne, jest to warsztat dla Ciebie!

Celem warsztatu jest wsparcie rozwoju niezwykle ważnych kompetencji liderek i liderów organizacji pozarządowych – tych związanych z budowaniem relacji w zespole i byciem w relacjach. Zajęcia będą okazją do uporządkowania wiedzy w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów, umożliwią rozwinięcie kompetencji autodiagnozy, wypracowywania rozwiązań trudnych sytuacji (praca na własnych wyzwaniach w relacjach ze współpracownikami/współpracownicami).

Główne treści

 • Ocena własnych kompetencji interpersonalnych oraz zaplanowanie dalszego ich rozwoju.
 • Jakie narzędzia komunikacyjne stosować i jak to robić? Informacja zwrotna jako ważne narzędzie menedżera i menedżerki.
 • Praca z oporem w zespole.
 • Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych. Sposoby rozwiązywania konfliktów. Jak rozpoznawać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe?

Metody nauczania

Ścieżka składa się z dwóch elementów: nauki online (kurs ekranowy i dodatkowe materiały edukacyjne) oraz warsztatu stacjonarnego (16 godz. dydaktycznych), którego podstawą jest doświadczanie siebie w sytuacjach komunikacyjnych i relacyjnych, przywoływanie i przepracowywanie swoich doświadczeń. Oprócz różnych form pracy warsztatowej możliwe jest zastosowanie elementów superwizji grupowej, by poszerzać ogląd sytuacji interpersonalnych w organizacjach oraz zwiększać kompetencje diagnozy, analizy, refleksji. Ważną wartością będzie praca na potencjałach, opieranie się na tym, co osoba uczestnicząca ma w sobie i jak może z tego korzystać w swojej pracy menedżerskiej.

 Praca zaliczeniowa po warsztacie ma ścisłe związki z praktyką.

Prowadząca zajęcia

Marta Henzler

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu cyklu życia pracownika w organizacji, obejmujące projektowanie stanowisk, zasady rekrutacji, układanie procesu wdrożenia osoby do pracy, dobór narzędzi i systemu motywowania pracowników i wolontariuszy, dokonywanie oceny ich pracy, zasady rozstawania się.

 

Będziemy także ćwiczyć trudne rozmowy, wymieniać się doświadczeniami podczas dyskusji we własnym gronie na temat rozwiązań, które już z sukcesem stosują inni. Poszukamy inspiracji w wypowiedziach specjalistów i wynikach badań.

Główne treści

 • Kogo potrzebujemy w naszej organizacji? Projektowanie stanowisk i budowanie profilów rekrutacyjnych.
 • Rekrutacja i selekcja kandydatów – proces i narzędzia.
 • Dobre dobrego początki, czyli o roli i zasadach planowania wdrożenia pracowników do organizacji i do nowych ról.
 • Planowanie rozwoju i ocenianie postępów.
 • Rozmowy oceniające i rozwojowe, udzielanie informacji zwrotnej.
 • Motywowanie (tworzenie strategii, dobór i przydatność narzędzi motywowania).
 • Sytuacje trudne w relacjach pracowniczych – jak nimi zarządzać.

Metody nauczania

Kurs składa się z części online (kurs ekranowy i dodatkowe materiały edukacyjne) oraz szkolenia stacjonarnego w formie warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poznać, ale i przećwiczyć wykorzystanie zaprezentowanych narzędzi i metod oraz dowiedzieć się, jakie są zasady i przypadki ich stosowania. Poszczególne zagadnienia przybliżane będą poprzez ćwiczenia, dyskusje, analizę przypadków, testy, ocenę i budowanie narzędzi, prezentacje wyników badań i danych oraz symulacje. Proces uczenia się w dużym stopniu oparty zostanie na wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Prowadząca zajęcia

Barbara Bogusz

Zarządzanie zespołem

Kierowanie ludźmi jest integralną częścią pracy menedżera. Jednak dobre zarządzanie, prowadzące organizację do celu, jednocześnie zapewniające satysfakcję członkom zespołu, pełne jest pułapek. Po zakończeniu tego kursu łatwiej będzie je omijać.

Każdy menedżer zarządza zespołem – pracowników, współpracowników, wolontariuszy. I ma swoje – lepsze i gorsze – doświadczenia. Związane z realizacją celów, relacjami w grupie, swoim własnym poczuciem „bycia na miejscu". Kurs skupia się na wybranych kwestiach dotyczących pracy z ludźmi, od których zarówno się wymaga – realizacji zadań, odpowiedzialności, zaangażowania, jak i o których się dba – planując zadania, nagradzając, wspierając rozwój.

Uczestniczka/uczestnik kursu wzmocni się w zakresie tworzenia, kierowania i sprawniejszej organizacji pracy swojego zespołu. Lepiej pozna też siebie jako osobę kierującą ludźmi, ale i członka/członkinię zespołu.

Główne treści

 • Czynniki sukcesu zespołu i dysfunkcje zespołowe
 • „Mapa zespołu” - role społeczne i zespołowe
 • Jak rozwija się zespół, fazy rozwoju zespołu
 • Menedżer/menedżerka – styl zarządzania i jego wpływ na zespół
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Zespół rozproszony – wyzwania i rekomendacje

Metody nauczania

Szkolenie obejmuje naukę online (kurs ekranowy oraz dodatkowe materiały edukacyjne), warsztat (16 godzin online lub offline) prowadzony metodami aktywnymi, bazujący na doświadczeniu zawodowym osób uczestniczących oraz na ich gotowości do dzielenia się swoimi przykładami związanymi z kierowaniem organizacjami oraz pracę zaliczeniową, analizującą sytuację w kierowanym zespole. Elementem kursu jest również możliwość skorzystania z narzędzia do autodiagnozy menedżerskiej, której wyniki będą omówione w czasie szkolenia.

Prowadzący zajęcia

Piotr Henzler

Obok przedstawionych wyżej, pełnych ścieżek nauczania obejmujących szkolenia stacjonarne, naukę online i indywidualne zadania zaliczeniowe, oferujemy możliwość udziału w jednodniowym, fakultatywnym warsztacie stacjonarnym pt. „Bezpieczeństwo cyfrowe organizacji”, podczas którego zaprezentowane zostaną najpopularniejsze zagrożenia płynące z sieci internetowej i proste do wdrożenia sposoby ich unikania.