Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Statut

STATUT

FUNDACJI AKADEMIA ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Polish-American Freedom Foundation (Polsko-Amerykańską Fundację Wolności), zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 listopada 2012 przez Marię Alicję Janowską notariusza w Warszawie za numerem Repertorium A - 4999/2012, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 4. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały i przedstawicielstwa za granicą lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.

Art. 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Art. 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

Art. 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

 

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

Art. 6

 1. Celami Fundacji są:
 1. inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć przyczyniających się do profesjonalizacji i podnoszenia jakości działań podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, aby dzięki temu skuteczniej realizowały swoją społeczną misję;
 2. promowanie i rozwój wysokich standardów oraz efektywnych modeli kształcenia kadr pracowników, współpracowników i wolontariuszy podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną;
 3. stwarzanie przestrzeni dla wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania w obszarach zarządzania organizacjami non-profit oraz edukacji dorosłych.
 1. Fundacja realizuje swoje cele w następujących obszarach: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).
 2. Fundacja realizuje cele określone w art. 6 ust. 1 poprzez:
 1. podnoszenie menedżerskich oraz innych specjalistycznych kompetencji osób indywidualnych, kadr organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia, kursy, doradztwo i inne formy nauczania;
 2. gromadzenie i udostępnianie wiedzy, informacji i know-how, służących profesjonalizacji działań organizacji i zarządzania nimi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych;
 3. organizowanie niedochodowych konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, debat, targów i innych wydarzeń o edukacyjnym lub informacyjnym charakterze;
 4. niedochodowe prowadzenie oraz zlecanie diagnoz, badań i ewaluacji dotyczących zarządzania organizacjami non-profit oraz edukacji dorosłych;
 5. niedochodowe przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz, raportów i innych publikacji propagujących cele Fundacji;
 6. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów, wydarzeń i akcji informacyjnych promujących nowe modele, formy i narzędzia nauczania;
 7. inicjowanie i wspieranie współpracy partnerów z różnych sektorów, służącej podnoszeniu standardów i profesjonalizacji działań podmiotów społeczeństwa obywatelskiego;
 8. podejmowanie współpracy z osobami oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów Fundacji;
 9. udzielanie organizacyjnego, merytorycznego, technicznego i finansowego wsparcia osobom i podmiotom w związku z realizacją celów Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

Art. 7

 1. Majątek Fundacji stanowi przekazany przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
 2. Na cele prowadzenia działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

Art. 8

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:

 1. darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora;
 2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych;
 3. krajowych i zagranicznych darowizn, dotacji i subwencji osób prawnych;
 4. odsetek od lokat kapitałowych, dochodów z inwestowania środków w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych;
 5. dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości;
 6. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych;
 7. dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

Art. 9

1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w art. 6 ust. 1 niniejszego Statutu, w tym na pokrycie niezbędnych kosztów działalności i utrzymania Fundacji.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich przeznaczenia.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa, za zgodą Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

Art. 10

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IIIa

 Działalność gospodarcza

Art. 101

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Działalność gospodarcza może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na realizację celów statutowych Fundacji.

Art. 102

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. produkcja gier i zabawek,
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 4. wydawanie książek,
 5. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 6. pozostała działalność wydawnicza,
 7. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 8. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 9. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 10. działalność portali internetowych,
 11. działalność agencji informacyjnych,
 12. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 13. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 14. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 15. działalność agencji reklamowych,
 16. badanie rynku i opinii publicznej,
 17. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 18. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 19. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 20. działalność wspomagająca edukację. 

Rozdział IV

Organy Fundacji

Art. 11

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana „Radą”,
 2. Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.

Rada Fundacji

Art. 12

 1. Rada jest organem stanowiącym, nadzorczo-kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji, za wyjątkiem pierwszej Rady, której kadencja wynosi jeden rok.
 4. Członków Rady pierwszej kadencji, w tym jej Przewodniczącego, powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, albo dla rozszerzenia składu Rady w trakcie kadencji, w granicach określonych w ust. 2, powołuje swoją uchwałą Rada Fundacji spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. Każdy z członków Rady ma prawo zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatur.
 5. Przewodniczący Rady, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady pierwszej kadencji, powoływany jest zawsze spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Fundacji i powoływany uchwałą Rady Fundacji.
 6. Powołanie Rady nowej kadencji powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji Rady i nie później niż w dniu jej upływu. Bieg kadencji nowo wybranej Rady rozpoczyna się z datą upływu kadencji bieżącej Rady.
 7. Mandat członka Rady wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Rady powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady danej kadencji.
 8. Mandat członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady uchwałą Rady Fundacji podjętą większością ¾ oddanych głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Dla ważności rezygnacji wymagana jest jej forma pisemna.
 9. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w podległości służbowej, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
 11. Na członków Rady nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Radzie osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 12. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Fundacji i/lub zwrot uzasadnionych kosztów. O wynagradzaniu członków rozstrzyga Rada Fundacji, która określa również wysokość wynagrodzenia, jednak kwota ta nie może być wyższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Członkowie Rady mogą zrezygnować z wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.

Art. 13

 1. Oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  3. ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia;
  4. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
  5. uchwalanie ogólnych warunków przyznawania przez Fundację stypendiów, dotacji, nagród;
  6. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, jeżeli sprawozdanie finansowe Fundacji podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami, lub Rada Fundacji podejmie decyzję o wykonaniu badania sprawozdania finansowego;
  7. ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  8. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu;
  9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, jak również innych sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji;
  10. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 2. W celu realizacji swoich zadań Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji.

Art. 14

 1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady Fundacji.
 3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
 4. Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia ani co do porządku obrad.
 5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Rada podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
 6. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. Uchwały Rady mogą być podejmowane również w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 nie dotyczy powołania i odwołania członka Rady Fundacji, powołania i odwołania członka Zarządu, udzielania absolutorium członkom Zarządu, połączenia Fundacji z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
 9. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin.

Art. 15

 1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o powołanie i odwołanie członka Rady lub Zarządu, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, jak również w innych sprawach określonych przez Radę i Zarząd.

Zarząd Fundacji

Art. 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady.

2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu mogą wchodzić Wiceprezesi.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

4. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 3 ustala każdorazowo Rada Fundacji.

5. Członków Zarządu powołuje się na okres trzyletniej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego w okresie trwania danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu danej kadencji.

7. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Dla ważności rezygnacji wymagana jest jej forma pisemna.

8. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Fundacji.

Art. 17

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i udzielanie pełnomocnictw do dokonywania takich czynności;
 3. opracowywanie i realizowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach realizacji i finansowania działań określonych w art. 6 ust. 3 Statutu;
 5. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji, w tym regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację;
 6. powoływanie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji oraz decyzje o przystąpieniu do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji;
 7. powoływanie ciał opiniodawczych i doradczych;
 8. zatrudnianie pracowników i osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
 9. wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę Statutu;
 10. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub o likwidację Fundacji;
 11. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 1. Dla założenia przez Fundację lub dla przystąpienia Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji wymagane jest zezwolenie Rady Fundacji.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. 
 3. W terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd będzie sporządzał i przedkładał Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta sporządzonym zgodnie z zasadami rachunkowości.
 4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu, chyba że członek Zarządu i Rada Fundacji postanowią inaczej.
 5. Fundacja ponosi koszty związane ze sprawowaniem zarządu przez członka Zarządu.
 6. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundacji, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności – upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady Fundacji.
 7. Rada Fundacji może uchwalić regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz tryb funkcjonowania Zarządu.

Art. 18

 1. Pracami Zarządu kieruje i przewodniczy jego posiedzeniom Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności - upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności - upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy wszystkie kompetencje Zarządu wykonuje Prezes Zarządu samodzielnie.

Rozdział V

Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

Art. 19

 1. Do czasu upływu pierwszej kadencji Rady Fundacji zmiana w Statucie, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana przez Fundatora, a po tym terminie - przez Radę Fundacji z jej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Do powzięcia uchwały przez Radę Fundacji w sprawie zmiany Statutu wymagana jest większość ¾ głosów członków Rady Fundacji przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

Rozdział VI

Połączenie z inną fundacją

Art. 20

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

Art. 21

 1. O likwidacji Fundacji decyduje wyłącznie Rada Fundacji.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji Rada Fundacji podejmuje większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Uchwała o likwidacji może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady Fundacji o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały. 
 3. W chwili otwarcia likwidacji Zarząd przestaje działać. Likwidację przeprowadzą powołani likwidatorzy, funkcję likwidatorów mogą pełnić dotychczasowi członkowie Zarządu.

Art. 22

Środki majątkowe pozostałe po zakończeniu likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w art. 6 i utworzenie nowej fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych o zbieżnych celach.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

Art. 23

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 2. Fundacja składa corocznie ministrowi nadzorującemu Fundację oraz Fundatorowi zatwierdzone przez Radę Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

 

 

 

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r.

 

 

RADA FUNDACJI

 1. Przewodniczący Rady

Radosław Jasiński                                         _______________________________

 1. Członek Rady

Mariusz Dąbrowski                                         _______________________________

 1. Członek Rady

Małgorzata Graniecka                                    _______________________________

 1. Członek Rady

Mariusz Milewski                                           _______________________________