Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Kadra

Obecnie trwa 9 edycja PROMENGO. Informacje o naborze do kolejnej edycji będziemy zamieszczać na naszej stronie i w mediach społecznościowych najwcześniej jesienią 2024.

 

Kadra PROMENGO

Kadra PROMENGO to starannie wybrani profesjonaliści – osoby łączące doświadczenie trenerskie z doświadczeniem pracy w organizacjach lub specjalizujące się w wybranych aspektach zarządzania NGO. Nasi trenerzy i trenerki reprezentują różne środowiska, szkoły i podejścia, co pozwala uczestnikom znaleźć rozwiązania najlepiej pasujące do ich własnego stylu uczenia się, zarządzania i aktualnej sytuacji w organizacji.
 

Michał Błeszyński - Zarządzanie finansami

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA i jest członkiem ACCA. Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 2008 roku pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Prowadzi m.in. szkolenia cyklu „Finanse dla menedżerów” oraz szkolenia z wybranych przedmiotów ACCA.

Barbara Bogusz - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Praktyk z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Przez ostatnie 12 lat zajmowała stanowisko dyrektora personalnego. Pracowała dla polskich i międzynarodowych organizacji biznesowych, takich jak SMYK S.A., EURO RTV AGD, Jeronimo Martins, Novartis, Abbott czy AstraZeneca. Prowadzi również projekty doradcze z zakresu HR dla sektora pozarządowego. Zajmowała się budowaniem systemów motywacyjnych, systemów rekrutacyjnych, także systemów ocen i rozwoju. Wierzy w pragmatyzm i dostosowanie rozwiązań do konkretnych potrzeb organizacji.

Patryk Dziurski - Marketing w organizacjach pozarządowych

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania SGH, gdzie prowadzi wykłady na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zarządzania strategicznego, zarządzania marketingowego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania w sektorach kultury i kreatywnym. Autor licznych publikacji naukowych oraz uczestnik wielu badań naukowych. Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów eksperckich i doradczych dla różnych organizacji.

Artur Jóźwiak - Zarządzanie projektami

Stały współpracownik EY Academy of Business od 2009 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Lubelskiej. Project Manager z ponadpiętnastoletnim doświadczeniem, specjalista w zakresie zarządzania portfelem projektów. Posiada bardzo zróżnicowane doświadczenie i używa metody zarządzania projektami opartej o różne metodyki (PMI, PRINCE2, Scrum, CCPM). Koordynował m.in. projekty w ramach budowy stadionu na EURO 2012 we Wrocławiu, także projekty  realizowane dla sieci Żabka Polska. Prowadzi zajęcia w ramach studiów Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Marta Henzler - Umiejętności interpersonalne

Socjolożka, edukatorka, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka CAL. Od siedemnastu lat pracuje rozwojowo z grupami i społecznościami. Szkoli i superwizuje trenerów/trenerki i edukatorów/edukatorki w całej Polsce. Projektuje i realizuje programy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, instytucji, organizacji. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP i Szkołę Treningu Grupowego, także studia podyplomowe z zakresu superwizji na Uniwersytecie Gdańskim.

Piotr Henzler - Zarządzanie zespołem

Edukator, trener i superwizor, socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy i zarządzania. Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, m.in.w zarządzaniu zespołami i zarządzaniu zmianą, Na co dzień związany z FAOO, trener i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Autor i realizator programów edukacyjnych i rozwojowych z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, a także edukacji osób dorosłych, w tym edukacji online.

Andrzej Pietrucha - Fundraising

Trener i konsultant fundraisingu. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Stypendysta British Council – Joseph Conrad PROVIDENT Scholarship oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Od dwudziestu lat związany z sektorem pozarządowym, pracował m.in. dla Fundacji Wspólna Droga, Fundacji ITAKA, Stowarzyszenia BORIS, Fundacji im. Stefana Batorego.  W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji BOŚ. Od 2016 roku członek zespołu FAOO.

Cezary Ulasiński - Planowanie strategiczne

Współwłaściciel firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant i trener zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (Thames Valley University London). Ekspert w dziedzinie planowania i zarządzania strategicznego, konsultacji społecznych oraz jakościowych badań społecznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania strategicznego. Jest współautorem kilkudziesięciu planów rozwoju strategicznego dla samorządów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.  

Grzegorz Wiaderek - Elementy prawa w organizacji pozarządowej

Prawnik. Członek zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Stały współpracownik FAOO.

Magda Widuch - Planowanie strategiczne

Współwłaścicielka firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Project manager, moderator i konsultant planowania strategicznego w sektorze publicznym z kilkunastoletnim doświadczeniem. Współautorka analiz społeczno-gospodarczych oraz dokumentów strategicznych dla JST i NGO. Przeprowadziła szereg szkoleń, sesji strategicznych i spotkań konsultacyjnych w ramach procesów tworzenia strategii dla samorządów i organizacji pozarządowych. Jest współautorką licznych opracowań z zakresu rewitalizacji społecznej.

Teresa Zagrodzka - Zarządzanie finansami

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SGH w zakresie audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Od 1991 roku związana z sektorem pozarządowym, współpracowała z organizacjami takimi jak np. Fundacja Batorego, Fundacja dla Polski, FISE. Autorka artykułów serwisu finansowego na portalu www.ngo.pl. oraz innych publikacji o tematyce finansowej, trenerka (certyfikat STOP). Specjalistka w zakresie instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej, zarządzała działem ekonomii społecznej w TISE SA. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania finansami..

Jakub Żywiec - Planowanie strategiczne

Konsultant i kierownik projektów strategicznych w Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Trener i doradca planowania strategicznego w sektorze publicznym z 10-letnim doświadczeniem. Uczestniczył w opracowaniu kilkudziesięciu planów strategicznych dla miast, gmin i powiatów, w ramach których przeprowadził szereg szkoleń, warsztatów i sesji strategicznych.

Maciej Broniarz – Bezpieczeństwo cyfrowe organizacji

Konsultant ds. bezpieczeństwa IT. Od 2010 roku wykładowca Informatyki Kryminalistycznej w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził wykłady i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa m.in. dla Komisji Nadzoru Finansowego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i NASK. Kierował Działem Sieci Komputerowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz zespołem CERT PLIX. Współpracował jako ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej z kancelariami prawniczymi, a także z Fundacją im. Bronisława Geremka i Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.