Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Przebieg rekrutacji

 

Przebieg rekrutacji do 8 edycji Promengo

Kandydaci i kandydatki wypełniają i wysyłają zamieszczony na stronie www formularz w terminie do 5 czerwca 2022 roku.

Oceny kandydatów na podstawie wypełnionego formularza dokona komisja rekrutacyjna. Nie przewiduje się spotkań rekrutacyjnych, dlatego tak ważna jest jakość informacji przedstawionych w formularzu.

Wyniki rekrutacji do Programu zostaną ogłoszone 15 czerwca 2022 r.

Ocena kandydatów dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne. Listę tych kryteriów znajdziesz poniżej.

Kryteria formalne

nadesłanie formularza w terminie tak/nie
kompletność informacji w formularzu tak/nie
pełnienie funkcji menedżerskiej w organizacji* tak/nie
min. 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu tak/nie

* od zakwalifikowanych osób będziemy oczekiwać formalnego potwierdzenie pełnienia funkcji menedżerskiej (np. poprzez wypis z KRS, pismo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji)

 Kryteria merytoryczne (maksymalnie 100 punktów)

doświadczenie kandydata w zarządzaniu 25 punktow
potencjał organizacji (dorobek, zasoby, stabilność) 25 punktów
jakość diagnozy potrzeb rozwojowych organizacji 25 punktów
jakość uzasadnienia udziału kandydata w programie 25 punktów

Kryteria równego dostępu i zróżnicowania grupy

Dodatkowym kryterium oceny, które zostanie zastosowane w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów, będzie kryterium wyrównania szans (pierwszeństwo będą mieć osoby z organizacji o trudniejszym dostępie do alternatywnych form wsparcia, w tym z organizacji, których przedstawiciele nie uczestniczyli dotychczas w PROMENGO). Ważną przesłanką będzie także zróżnicowanie grupy, z zachowaniem podobnego poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników.

Kandydaci pochodzący z tej samej organizacji lub z organizacji, której przedstawiciele uczestniczyli w poprzednich edycjach Programu, będą przyjmowani w przypadku, gdy – poza uzyskaniem przez nich dostatecznej liczby punktów - nie będzie to kolidowało ze spełnieniem kryteriów wyrównania szans i zapewnienia zróżnicowania grupy.

Kwalifikacja do Programu i ogłoszenie wyników

Do Programu zakwalifikowanych zostanie około 30 osób, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i uzyskają łącznie najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów wyrównania szans i zróżnicowania grupy. Utworzona zostanie również lista rezerwowa.

Wyniki rekrutacji opublikowane będą na stronie www.faoo.pl. Uczestnicy, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zostaną proszeni o wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych (imię i nazwisko, funkcja, nazwa organizacji) do publicznej wiadomości w przypadku zakwalifikowania się do Programu. Informacje o wynikach będą także wysłane do wszystkich kandydatów mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej osoby z udziału w Programie do uczestnictwa w nim zaproszona zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Ostateczne zamknięcie listy uczestników Programu nastąpi po spotkaniu otwierającym, zaplanowanym na 23 czerwca 2022 roku oraz po podpisaniu przez uczestników umów szkoleniowych.

Do Programu nie będą przyjmowane osoby, które uczestniczyły w kursach FAOO, lecz ich nie ukończyły lub zgłaszały się na wydarzenia organizowane przez Fundację i nie pojawiały się na nich bez uprzedzenia lub podania ważnej przyczyny (z powodu ryzyka zmarnowania miejsca).