Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Warunki rekrutacji i uczestnictwa

Obecnie trwa Zielona Szkoła Fundraisingu FAOO. O naborze do kolejnych Szkół Fundraisingu FAOO będziemy informować nie wcześniej niż w pierwszych miesiącach 2022 roku.

Warunki rekrutacji i uczestnictwa

  1. Do udziału w Zielonej Szkole Fundraisingu FAOO (7 edycja Szkoły Fundraisingu FAOO) mogą się zgłaszać osoby odpowiedzialne za fundraising (fundraiserzy i członkowie zarządów) w organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Organizacje takie powinny działać przynajmniej pełne dwa lata, dysponować  budżetem i stałym zespołem. Osoba zgłaszająca się powinna mieć minimum roczny staż pracy związanej z pozyskiwaniem środków w organizacji zgłaszającej i na stale z nią współpracować. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z organizacji zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi. 
  2. Spełnienie ww. kryteriów formalnych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Kursie. 
  3. Kandydaci i kandydatki zgłaszają się do udziału w programie za pośrednictwem formularza online. Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 1 września 2021. 
  4. Oceny zgłoszeń dokonuje zespół FAOO.
  5. Udział w programie jest bezpłatny. Osoba uczestnicząca musi jednak pokryć we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych. 
  6. Warunki ukończenia Szkoły Fundraisingu FAOO i otrzymania dyplomu obejmują:
  • uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych (dopuszcza się 2 dni nieobecności),
  • zaliczenie testów do kursów e-learningowych,
  • uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich prac zaliczeniowych.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie Szkoły Fundraisingu.

Osoby, które w przeszłości zgłaszały uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych FAOO, lecz ostatecznie nie wzięły w nich udziału, nie informując o tym z wyprzedzeniem Fundacji, nie będą przyjmowane (z uwagi na zwiększone ryzyko zmarnowania miejsca) .