Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

I konkurs na projekty sektorowe

Rzostrzygnięty został już pierwszy konkurs na projekty sektorowe. Spośród 394 wnioskodawców, którzy złożyii wnioski wstępne w pierwszej fazie konkursu (rozpoczętej 6 maja 2020 r.) ostatecznie 32 organizacje otrzymały dofinansowanie.

32 Wnioskodawców otrzyma dotacje w konkursie na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Najwięcej, bo aż 21, na działania wprost wpływające na rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i grup obywatelskich. To przede wszystkim działania edukacyjne wspierające rozwój kompetencji zespołów, ale też np. wsparcie rozwoju usług świadczonych przez organizacje i grupy zajmującego się różnymi obszarami życia społecznego. Pozostałe 11 wniosków ukierunkowanych jest na działania rzecznicze, monitoringowe, badawcze lub wzmacniające wizerunek podmiotów sektora obywatelskiego.

Do organizacji realizujących projekty sektorowe trafi około 4,2 milionów euro, które organizacje wydadzą na działania projektowe, ale też na swój własny rozwój instytucjonalny (max. 12 500 euro na jeden wniosek), pozwalający wnioskodawcom i ich pozarządowym partnerom projektowym zadbać o podniesienie sprawności prowadzonych działań i ich jakości. Co ważne, wbrew wcześniejszym założeniom, w odpowiedzi na wyzwania wywołane pandemią Covid-19, wmioskodawcy zostali zwolnieni z obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

Projekty o charakterze sektorowym mają wspierać albo cały sektor obywatelski w Polsce, albo jego część, definiowaną geograficznie lub branżowo. Do kogo skierowane są te projekty, które otrzymały dofinansowanie?

Zdecydowania większość wniosków (21) ma zasięg ogólnopolski. Kilka skierowanych jest na wzmocnienie podmiotów działających w jednym lub dwóch województwach. Po dwa projekty będą realizowane na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, po jednym – na terenie Dolnego Śląska, Śląska i Wielkopolski oraz województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Dwa wnioski mają charakter europejski lub ponadnarodowy.

Kto skorzysta z projektów? Podmioty, których przedstawiciele i przedstawicielki mogą korzystać z działań zaplanowanych w projektach zakwalifikowanych do otrzymania dotacji, są zróżnicowane. Część projektów skierowanych jest do wszystkich organizacji pozarządowych i grup obywatelskich, działających na terenie całego Polski lub konkretnego regionu. Część wniosków ma bardziej sprofilowanych odbiorców, np. Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje zamierzające zaangażować się w działania rzecznicze, organizacje pacjenckie, organizacje zajmujące się dystrybucją żywności, organizacje pracujące z seniorami i seniorkami, organizacje migranckie, organizacje zajmujące się prawami człowieka i praworządnością, organizacje i grupy równościowe, organizacje wspierające aktywność społeczną i publiczną młodzieży i inne.

W realizowanych projektach będą prowadzone różnorodne działania, m.in.: szkolenia i warsztaty, doradztwo i konsultacje, wsparcie w tworzeniu strategii, animowanie współpracy międzysektorowej, budowanie i wzmacnianie sieci współpracy, udostępnianie zasobów cyfrowych i infrastruktury wspierającej działania promocyjne i fundraisingowe, kampanie rzecznicze, działania legislacyjne, akcje monitoringowe, kampanie społeczne, badania.

Wszystkie projekty będą realizowane w partnerstwach. 10 Wnioskodawców zaprosiło do współpracy podmioty z Norwegii lub Islandii (z państw, które wspólnie z Lichtensteinem finansują program Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy). Dzięki temu mogli się ubiegać o dodatkowe 12 500 euro na sfinansowanie współpracy partnerskiej. Partnerów z Polski ma natomiast 31 wnioskodawców (można było zaprosić do współpracy zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne) – to w większości inne organizacje pozarządowe, ale silnie reprezentowane są również władze samorządowe. W przypadku kilku wniosków parterami są albo podmioty komercyjne, albo uczelnie wyższe.

Wyniki konkursu znajdują się TUTAJ.