Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Program nauczania

Nabór do IV edycji Programu Menedżerowie NGO zakończył się 1 stycznia 2017 r. Informacje o kolejnej edycji PROMENGO pojawią się na początku 2018 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do śledzenia informacji na naszych stronach i na profilu na Facebooku.


Główne ścieżki tematyczne PROMENGO to:

Planowanie strategiczne

Strategia organizacji może być jedynie kolejnym dokumentem zbierającym kurz na półce, ale może też stanowić przydatne narzędzie wspierające zarządzanie rozwojem. Dobra strategia rozwoju bazuje na zidentyfikowanych przewagach konkurencyjnych, wyznacza ambitne, ale realne cele i umożliwia wybór optymalnych metod ich osiągnięcia. Jest ponadto okazją do dialogu z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami organizacji. Ułatwia również gromadzenie środków finansowych na realizację wyznaczonych zadań.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności związane ze strategicznym zarządzaniem organizacją w aspekcie planowania jej rozwoju, w oparciu o zasoby wewnętrzne i sytuację zewnętrzną. Główny akcent szkolenia położony zostanie na kompetencje związane z wykorzystaniem w praktyce zróżnicowanych metod planowania strategicznego.

Główne treści

Podczas szkolenia uczestnicy:

• zgłębią zagadnienia dotyczące istoty planowania strategicznego, jego przebiegu i znaczenia dla sukcesu organizacji,

• przećwiczą praktyczne metody prowadzenia strategicznej analizy organizacji,

• usystematyzują wiedzę na temat określania celów akceptowalnych, realnych i mierzalnych,

• dowiedzą się, jak zapewnić partycypacyjny sposób pracy nad strategią rozwoju organizacji,

• przeanalizują przykłady strategii organizacji pozarządowych, aby w efekcie przygotować zarys kluczowych elementów strategii dla swojej organizacji.

Kompetencje zdobyte w trakcie kursu uczestnicy będą mogli zastosować w procesach planowania strategicznego oraz prowadzenia strategicznej analizy i oceny sytuacji własnych organizacji.

Fundraising

Czym różni się ciepły darczyńca od zimnego? Czy to prawda, że nawet mała organizacja może zebrać milion w tydzień? Ile kosztuje jeden regularny darczyńca? Na te i inne pytania odpowiemy na zajęciach z fundraisingu. Podczas nich rozprawimy się z kilkoma stereotypami dotyczącymi pozyskiwania pieniędzy, ale także nauczymy się wielu bardzo konkretnych rzeczy.

Celem zajęć jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu fundraisingu. Skupimy się na dwóch źródłach finansowania organizacji: na darczyńcach indywidualnych i biznesie. Przyjrzymy się mitom powstałym wokół pozyskiwania pieniędzy, poznamy przykłady organizacji, które odniosły fundraisingowy sukces; zastanowimy się, od czego zacząć fundraising oraz jakich błędów można uniknąć.

Główne treści:

• Czym jest fundraising oparty na relacji oraz jakie są podstawowe pojęcia związane z pozyskiwaniem funduszy?

• Dlaczego warto stosować modele i narzędzia marketingowe do komunikowania się z darczyńcami i partnerami organizacji?

• Specyfika wybranych narzędzi i technik fundraisingowych. • Jak zbudować i zweryfikować apel o wsparcie działań organizacji (case for support)?

• Jak ocenić możliwość wdrożenia konkretnych narzędzi fundraisingowych?

• Określenie kosztów związanych z poszczególnymi działaniami fundraisingowymi oraz ich akceptowalnego poziomu.

• Związek między marką i wizerunkiem organizacji a jej staraniami o pozyskanie darczyńców.

Po szkoleniu uczestnik będzie gotów do przygotowania założeń spójnego planu fundraisingowego dla swojej organizacji w oparciu o wcześniejszy przeprowadzony audyt. Będzie także potrafił opracować założenia kampanii fundraisingowej obejmujące zdefiniowane celów oraz wybór odpowiednich narzędzi.

Marketing

To, co oferuje Twoja organizacja, to nic innego jak usługa. Przyjrzymy się więc Waszej działalności z perspektywy mechanizmów rynkowych i spróbujemy zastosować do niej profesjonalne narzędzia planowania marketingowego. Podczas kursu nauczysz się, jak projektuje się usługę i doświadczenie klienta. Przekonasz się, jak niewielkim kosztem zbadać potrzeby klienta i co zrobić, aby zdobyć jego zaufanie oraz efektywnie dotrzeć do niego z komunikatem promocyjnym. Dowiesz się też, jak długofalowo budować markę swojej organizacji i jak wyróżnić się na pozarządowym rynku. Poznasz kluczowe elementy tego procesu, o które warto zadbać, choćby dlatego że zapominają o nich inni.

Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji potrzebnych do zastosowania myślenia marketingowego w organizacji. Uzyskanie wiedzy niezbędnej do spojrzenia na własną działalność z perspektywy rynku, konkurencji i klienta oraz umiejętności przydatnych do samodzielnego wyciągania wniosków, pozwoli dostarczać lepszej jakości produkty (usługi) i budować silną markę Twojej organizacji.

Główne treści:

• Wprowadzenie do marketingu. Budowanie spójnej strategii marketingowej. Elementy miksu marketingowego.

• Analiza rynku i badania marketingowe. Potencjalne źródła i analiza informacji. Podstawowe narzędzia badawcze. Analiza konkurencji. Segmentacja klientów.

• Produkt i marka. Wykorzystanie wiedzy o kliencie i rynku w projektowaniu produktu i budowaniu marki. Specyfika usług. Projektowanie doświadczenia klienta.

• Promocja i budowanie relacji z klientem. Planowanie promocji. Zasady tworzenia komunikatu promocyjnego i dobór najefektywniejszych narzędzi.

Zarządzanie finansami

Kurs ten koncentruje się na dwóch następujących obszarach:

• analiza sprawozdań finansowych,

• współpraca zarządu organizacji z księgowym.

Analiza sprawozdań finansowych

Każdy zarząd co roku podpisuje sprawozdanie finansowe swojej organizacji i przekazuje je do zatwierdzenia organowi nadzoru. Ale czy każdy zarząd ma świadomość, co podpisuje? Czy umie ocenić sytuację finansową i majątkową swojej organizacji na podstawie rocznego sprawozdania? Szkolenie z zakresu analizy sprawozdań finansowych to nauka „czytania” bilansu oraz rachunku zysków i strat. Pomoże ono zrozumieć, co oznaczają poszczególne pozycje obu dokumentów i jak należy je interpretować.

Główne treści:

• Sprawozdawczość finansowa w Polsce – dotycząca wszystkich podmiotów, jak i specyficzna dla organizacji pozarządowych.

• Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wzajemne powiązania i zależności między oboma dokumentami.

• Podstawowe zasady tworzenia sprawozdania finansowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady memoriałowej, kasowej, współmierności kosztów i przychodów oraz zasady istotności.

• Analiza sprawozdań własnej organizacji - analiza przykładowych sprawozdań.

Współpraca zarządu organizacji z księgowym

Trudności w porozumieniu się z księgowym to doświadczenie wielu pracowników organizacji pozarządowych, których zadaniem było np. rozliczenie projektu czy uzgodnienie danych do sprawozdania finansowego. Do wzajemnego zrozumienia potrzebna jest znajomość wspólnego języka. Poznawaniem wybranych pojęć rachunkowych będziemy się zajmować w tej części kursu z zakresu zarządzania finansami.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zarządzających do efektywniejszej współpracy z księgowym. Uczestnicy będą mogli uporządkować swoją wiedzę o podstawowych odpowiedzialnościach członków zarządu w zakresie rachunkowości, poznają także najważniejsze pojęcia i narzędzia księgowe, które powinny być wykorzystywane w procesie zarządzania finansami. Dzięki temu będą skuteczniej komunikować się z osobami zajmującymi się księgowością, w tym lepiej formułować oczekiwania co do ich pracy (np. co do sposobu prezentacji sprawozdania finansowego organizacji).

Główne treści

Zaczniemy od wskazania, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z rachunkowością w organizacji – jaka jest rola księgowego i jaka jest rola zarządzającego? Co oznacza odpowiedzialność za kwestie rachunkowości? Wyjaśnimy, co to jest polityka rachunkowości i plan kont. Pokażemy, jak trzeba i jak warto opisywać dokumenty finansowe. Zastanowimy się, jak może wyglądać obieg dokumentów finansowych w organizacji.

Elementy prawa w praktyce organizacji pozarządowych

Istotą kursu z zakresu prawa będzie uporządkowanie pojęć i wiadomości prawnych oraz zwiększenie umiejętności praktycznego korzystania z tej wiedzy. Szczególną zaletą zajęć jest wykorzystanie do analiz dotychczasowych doświadczeń i rzeczywistych problemów prawnych organizacji uczestników. Pozwoli to na praktyczne zastosowanie uzyskiwanej wiedzy oraz ułatwi w przyszłości skuteczne identyfikowanie problemów prawnych oraz ocenę sytuacji prawnej organizacji. Umożliwi również lepszą współpracę z profesjonalnymi prawnikami zatrudnianymi przez organizację.

Cele kursu obejmują podniesienie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawnych przydatnych w praktyce zarządzania organizacją pozarządową oraz zwiększenie umiejętności dotyczących analizy problemów prawnych i znajdowania informacji przydatnych w rozwiązywaniu tych problemów. Udział w szkoleniu pozwoli również wzmocnić umiejętności identyfikacji ryzyka prawnego podejmowanych działań oraz określania sposobów niwelowania lub minimalizowania tego ryzyka.

Główne treści

W ramach kursu poruszane będą kluczowe z punktu widzenia zarządzania organizacją zagadnienia, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia ryzyk prawnych. Omówione zostaną następujące tematy:

• podstawowe pojęcia i metody wykładni i analizy prawa,

• działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna organizacji oraz działalność gospodarcza,

• umowy w organizacji pozarządowej, zabezpieczenie wykonania umów,

• relacje z administracją publiczną,

• udział organizacji w procedurach prawnych (sądowych, mediacyjnych i administracyjnych),

• ochrona własności intelektualnej organizacji oraz innych osób i instytucji,

• odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna członków władz organizacji.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to codzienność życia organizacji pozarządowych. Nie zawsze jednak jest to takie proste – każdy menedżer NGO doświadczał problemów związanych z opóźnieniami harmonogramu, ryzykiem przekroczenia budżetu i niedostarczenia wszystkich zaplanowanych usług lub produktów. Czy można tego uniknąć? Czy można lepiej zarządzać projektami w Twojej organizacji? Na te i inne pytania będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na naszym szkoleniu.

Głównym celem zajęć jest wzmocnienie tych kompetencji, które pomogą efektywnie zarządzać projektami – od umiejętności dobrego definiowania celów wraz z miernikami sukcesów, przez umiejętność określania potrzeb grup docelowych i przekładania tych potrzeb na cele projektów, po gospodarowanie zasobami oraz zarządzanie ryzykiem.

Główne treści:

• Wprowadzenie do tematyki zarządzania projektami.

• Planowanie projektów: określanie potrzeb grup docelowych, definiowanie celów projektu. Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby.

• Analiza produktów projektu – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu.

• Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami.

• Harmonogramowanie w projekcie. Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. Definiowanie etapów w projekcie. Definiowanie i rola kamieni milowych.

• Definiowanie i rola zadań z ograniczeniem czasowym. Definiowanie ścieżki krytycznej.

• Zarządzanie zasobami w projekcie.

• Zarządzanie ryzykiem.

Umiejętności interpersonalne

Jeśli chcesz zdiagnozować swój potencjał pracy z ludźmi, szukasz odpowiedzi na pytania, jak mówić, żeby osoby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły, jak budować kontakt, kontraktować się na zadania i wspólną pracę; jeśli chcesz w praktyce przećwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne, dostać rzetelną informację zwrotną, jest to warsztat dla Ciebie!

Celem warsztatu jest wsparcie rozwoju niezwykle ważnych kompetencji liderek i liderów organizacji pozarządowych – tych związanych z budowaniem relacji w zespole i byciem w relacjach. Zajęcia będą okazją do uporządkowania wiedzy w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów, umożliwią rozwinięcie kompetencji autodiagnozy, poszerzenie samoświadomości, pracę na własnych wyzwaniach w relacjach ze współpracownikami.

Główne treści:

• Ocena własnych kompetencji interpersonalnych oraz zaplanowanie dalszego ich rozwoju.

• Jak zwiększyć świadomość kompetencji interpersonalnych w zespole oraz zaplanować dalszą pracę z zespołem w tym obszarze?

• Jakie narzędzia komunikacyjne stosować i jak to robić? Informacja zwrotna jako ważne narzędzie menedżera i menedżerki.

• Praca z oporem w zespole.

• Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych. Sposoby rozwiązywania konfliktów. Jak rozpoznawać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe?

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom pomocnych narzędzi z zakresu zarządzania ludźmi, które stanowić mają uzupełnienie ich wiedzy i doświadczeń związanych z codzienną działalnością w organizacji. Razem zastanowimy się nad Twoimi mocnymi i słabymi stronami jako osoby kierującej zespołem. Wypracujemy zestaw narzędzi motywujących, a także służących do oceny i rekrutacji – odpowiednich dla organizacji pozarządowych. Postaramy się wybrać spośród nich narzędzia najlepsze dla Twojej organizacji oraz zastanowimy się, jak je zastosować i wdrożyć (pojedynczo lub systemowo).

Będziemy także ćwiczyć trudne rozmowy, wymieniać się doświadczeniami podczas dyskusji we własnym gronie na temat rozwiązań, które już z sukcesem stosują inni. Poszukamy inspiracji w wypowiedziach specjalistów i wynikach badań.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania pracowników i wolontariuszy, rekrutacji i selekcji zespołu oraz dokonywania oceny ich pracy. Kurs umożliwi zdiagnozowanie własnych umiejętności, a przede wszystkim wzmocnienie kompetencji dotyczących korzystania z narzędzi motywowania, udzielania informacji zwrotnej i oceniania, a także projektowania stanowisk pracy i zasad wyboru pracownika/wolontariusza.

Główne treści:

• Motywowanie (tworzenie strategii, dobór i przydatność narzędzi motywowania).

• Ocena pracowników, współpracowników i wolontariuszy.

• Rozmowy oceniające i rozwojowe, udzielanie informacji zwrotnej.

• Elementy procesu rekrutacji (analiza dokumentacji, analiza stanowiska pracy, wywiady selekcyjne).

Zarządzanie zespołem

Kierowanie ludźmi jest integralną częścią pracy menedżera. Jednak dobre zarządzanie, prowadzące organizację do celu, jednocześnie dbające o rozwój członków zespołu, pełne jest pułapek. Po zakończeniu tego kursu łatwiej będzie je omijać.

Każdy menedżer zarządza zespołem: pracowników, współpracowników, wolontariuszy. I ma swoje – lepsze i gorsze – doświadczenia. Związane z realizacją celów, relacjami w grupie, swoim własnym poczuciem „bycia na miejscu". Kurs skupia się na wybranych kwestiach dotyczących pracy z ludźmi, od których zarówno się wymaga – realizacji zadań, odpowiedzialności, zaangażowania, jak i o których się dba – planując zadania, nagradzając, wspierając rozwój. Nie zapominając przy tym, że menedżer/menedżerka też są częścią zespołów.

Uczestniczka/uczestnik kursu wzmocni się w zakresie tworzenia, kierowania i sprawniejszej organizacji pracy swojego zespołu. Lepiej pozna siebie jako osobę kierującą ludźmi i stanowiącą zarazem część zespołu.

Główne treści:

• czym jest zespół, kto jest zespołem w organizacji,

• kultura organizacyjna a funkcjonowanie zespołu,

• czynniki sukcesu zespołu,

• „mapa zespołu” - role społeczne i zespołowe,

• rozwój zespołu,

• menedżer/menedżerka zespołu - analiza roli i zadań,

• style kierowania zespołem,

• delegowanie zadań i odpowiedzialności.

 

Każda ścieżka składa się z 3 części:

  • szkolenia stacjonarnego w ramach dwudniowego zjazdu;
  • e-learningu, czyli przeznaczonego do samodzielnej nauki ekranowego kursu on-line, który może być wzbogacony przez osobę prowadzącą o inne materiały lub formy aktywności zdalnej;
  • pracy zaliczeniowej, będącej praktycznym zadaniem/projektem do wdrożenia we własnej organizacji, i do wcześniejszego skonsultowania z trenerem.

Dodatkowo każdy może skorzystać z narzędzia autodiagnozy Extended Disc i otrzymać indywidualny raport, którego zasady interpretacji są wyjaśniane podczas zajęć.

Udział w programie to w sumie ok. 280 godzin nauki, przeznaczonych na szkolenia stacjonarne, pracę online i samodzielne przygotowanie zadań zaliczeniowych. Promengo jest więc pod względem wymiaru czasu zbliżone do studiów podyplomowych.