Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Jak się zgłosić?

Nabór do IV edycji Programu Menedżerowie NGO zakończył się 1 stycznia 2017 r. Informacje o kolejnej edycji PROMENGO pojawią się na początku 2018 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do śledzenia informacji na naszych stronach i na profilu na Facebooku.


Rusza rekrutacja do IV edycji Programu Menedżerowie NGO PROMENGO!

Jeśli chcesz zdobyć nowe kompetencje, poszerzyć własne horyzonty, zmienić siebie i swoją organizację, zgłoś się do udziału w IV edycji PROMENGO!

Do kogo adresowane jest PROMENGO

Do uczestnictwa w Programie Menedżerowie NGO zapraszamy osoby, które:

  • faktycznie pełnią funkcje menedżerskie w organizacji;
  • mogą wykazać się minimum 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu;
  • pracują w organizacjach posiadających liczące się osiągnięcia, stały zespół i własny majątek;
  • chcą się uczyć po to, by lepiej zarządzać;
  • mają wizję zmiany, jaką chcą wprowadzić w swojej organizacji; są zdeterminowane, by tę zmianę wdrożyć;
  • rozumieją, że dobre zarządzanie wymaga systemowego myślenia i opiera się na takich wartościach, jak usamodzielnianie ludzi, stałe kwestionowanie przyjętych schematów działania i ciągłe doskonalenie.

Program adresowany jest przede wszystkim do prezesów, członków zarządu, dyrektorów i kierowników (odpowiedzialnych za wydzielone obszary funkcjonalne lub zarządzających samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi). Uczestnikami Programu mogą być również koordynatorzy kluczowych projektów organizacji, kierujący stałymi zespołami i posiadający uprawnienia do autonomicznego podejmowania decyzji w obszarze zarządzania projektem.

Powinni to być praktycy mający realny wpływ na organizację, samodzielnie zarządzającymi ludźmi i gospodarujący powierzonym im majątkiem. To z myślą o nich zaprojektowany został Program i to oni skorzystają z niego w największym stopniu.

Program Menedżerowie NGO PROMENGO to kompleksowa, unikalna oferta, która – jeśli dobrze spożytkowana – może skutecznie wesprzeć proces doskonalenia zarządzania organizacją, ale to także spore wyzwanie dla jego uczestników. Konieczne będzie wygospodarowanie czasu na przyjazdy do Warszawy (wszystkie szkolenia stacjonarne zaplanowano w Warszawie) oraz na samodzielną naukę i wykonanie zadań wdrożeniowych na zaliczenie. Zatem do osiągnięcia sukcesu niezbędny jest w tym przypadku również odpowiedni poziom motywacji i determinacji.

Przebieg procesu rekrutacji

Kandydaci i kandydatki wypełniają i wysyłają zamieszczony na stronie www formularz w terminie do 1 stycznia 2017 roku.

Oceny kandydatów na podstawie wypełnionego formularza oraz ewentualnych rozmów telefonicznych z aplikującymi dokona komisja rekrutacyjna. Nie przewiduje się spotkań rekrutacyjnych.

Wyniki rekrutacji do Programu zostaną ogłoszone 18 stycznia 2017 r. Pierwsze zajęcia już w lutym!

Kryteria oceny kandydatów obejmują kryteria formalne i merytoryczne. Listę tych kryteriów znajdziesz poniżej.

Kryteria formalne:

nadesłanie formularza w terminie tak/nie
kompletność informacji w formularzu tak/nie
pełnienie funkcji menedżerskiej w organizacji tak/nie
potwierdzone min. 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu tak/nie

 

 

 

 

 

 

Kryteria merytoryczne (maksymalnie 100 punktów):

doświadczenie kandydata w zarządzaniu 25 punktów
potencjał organizacji (dorobek, zasoby, stabilność) 25 punktów
jakość diagnozy potrzeb rozwojowych organizacji przedstawionej przez kandydata 25 punktów
jakość uzasadnienia udziału kandydata w programie 25 punktów

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowym kryterium oceny, które zostanie zastosowane w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów, będzie kryterium wyrównania szans (pierwszeństwo będą mieć osoby z organizacji o trudniejszym dostępie do alternatywnych form wsparcia). Ważną przesłanką będzie także zróżnicowanie grupy, z zachowaniem podobnego poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników.

Kandydaci pochodzący z tej samej organizacji lub z organizacji, której przedstawiciele uczestniczyli w poprzednich edycjach Programu, będą przyjmowani w przypadku, gdy – poza uzyskaniem przez nich dostatecznej liczby punktów - nie będzie to kolidowało ze spełnieniem kryteriów wyrównania szans i zapewnienia zróżnicowania grupy.

Do Programu zakwalifikowanych zostanie 45 osób, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i uzyskają łącznie najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów wyrównania szans i zróżnicowania grupy. Utworzona zostanie również lista rezerwowa.

Ogłoszenie wyników i zamknięcie listy uczestników

Wyniki rekrutacji opublikowane będą na stronie www.faoo.pl. Uczestnicy, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zostaną proszeni o wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych (imię i nazwisko, funkcja, nazwa organizacji) do publicznej wiadomości w przypadku zakwalifikowania się do Programu. Informacje o wynikach będą także wysłane do wszystkich kandydatów mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej osoby z udziału w Programie do uczestnictwa w nim zaproszona zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Ostateczne zamknięcie listy uczestników Programu nastąpi po spotkaniu otwierającym, zaplanowanym na 2 lutego 2017 roku oraz po podpisaniu przez uczestników deklaracji przystąpienia do Programu.

Do Programu nie będą przyjmowane osoby, które w przeszłości zgłosiły swoje uczestnictwo w wydarzeniu lub programie organizowanym przez FAOO, lecz ostatecznie nie wzięły w nim udziału, nie uprzedzając o tym Fundacji (z powodu zwiększonego ryzyka zmarnowania miejsca).