Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Warunki rekrutacji i uczestnictwa

 

Uwaga! Informujemy, że 11 kwietnia zaczęła się 2 edycja Szkoły Fundraisingu FAOO (wiosna-jesień 2018). Nabór do kolejnej edycji zostanie ogłoszony jesienią 2018. Zapraszamy!

 

Warunki rekrutacji i uczestnictwa

 

 1. Do udziału w Kursie mogą się zgłaszać osoby odpowiedzialne za fundraising w lokalnych organizacjach, mających swoją siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi. Organizacje takie powinny działać przynajmniej pełne dwa lata, dysponować budżetem i stałym zespołem. Kandydat/kandydatka musi mieć minimum roczny staż pracy związanej z pozyskiwaniem środków w organizacji zgłaszającej i na stale z nią współpracować jako pracownik lub płatny współpracownik.
 2. Spełnienie ww. kryteriów formalnych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Kursie.
 3. Kandydaci i kandydatki zgłaszają się do udziału w programie za pośrednictwem formularza online. Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 3 kwietnia 2018.
 4. Możliwe jest zgłoszenie się dwóch osób z jednej organizacji, jednak FAOO nie gwarantuje – nawet w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów – zakwalifikowania obu osób.
 5. Zakwalifikowane zostaną osoby, które spełnią warunki formalne wymienione w punkcie 1 i uzyskają odpowiednią liczbę punktów w ocenie merytorycznej wypełnionego formularza. Ważna jest kompletność, czytelność i jakość informacji dotyczących organizacji, jej potrzeb fundraisingowych, planów w tym zakresie, jak i motywacji kandydata/kandydatki.
 6. Lista przyjętych tworzona jest na podstawie liczby punktów uzyskanych w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych oraz przy uwzględnieniu kryterium równych szans (dostępność innych form wsparcia, zapewnienie udziału organizacjom z różnych branż, miejscowości).
 7. Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnik musi jednak pokryć we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych. W szczególnych przypadkach możliwe będzie uzyskanie ograniczonego dofinansowania tych kosztów w formie dotacji przekazanej organizacji i wypłacanej w transzach po zjazdach szkoleniowych. Przewiduje się udzielenie nie więcej niż 5 takich dotacji.
 8. Warunki ukończenia Kursu i otrzymania dyplomu obejmują:
 • uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych (dopuszcza się 2 dni nieobecności, w tym minimum jeden dzień z zapewnionym zastępstwem z organizacji),
 • zaliczenie testów do kursów e-learningowych,
 • uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich prac zaliczeniowych.
Do programu nie będą przyjmowane osoby, które w przeszłości zgłaszały uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych FAOO, a ostatecznie nie wzięły w nich udziału, nie informując o tym z wyprzedzeniem Fundacji (z uwagi na zwiększone ryzyko zmarnowania się miejsca).